فناوری اطلاعات و ارتباطات

سایت هفت خط وابسته به فروشگاه واران الماس است ...مقصد آینده است.